O projektu

Hlavní báňský institut v Katovicích jako součást národního programu čištění azbestu na období 2009–2032 už léta realizuje školicí projekty pro bezpečné odstraňování výrobků obsahujících azbest. K dnešnímu dni jsme vyškolili přes 1300 studentů architektonických a stavebních fakult polských univerzit. V současné době také školíme na středních školách se stavebním zaměřením. Školení mají praktický efekt. Jejich dokončení opravňuje absolventy k dohledu nebo provádění prací s materiálem obsahujícím azbest. Tento fakt je doložen potvrzením o absolvování kurzu vydaným v souladu s platnými předpisy.

Dosavadní školení se setkaly jak s velkým zájmem studentů a žáků, tak i s vysokým hodnocením jejich praktické užitečnosti v budoucí odborné práci.

Vzhledem k výše uvedenému bychom chtěli navrhnout zavedení tohoto typu bezplatného vzdělávání na středních školách se stavebním zaměřením i v rámci programu financování přeshraničních projektů na česko-polské hranici: INTERREG V-A Česká republika – Polsk, který je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Hlavním účelem školení je doplnit odborné kompetence o další certifikáty, které posilují profesní postavení absolventů vstupujících na trh práce v polsko-českém přeshraničním území.

Balíček nabízený studentům zahrnuje kurz správné manipulace s produkty obsahujícími azbest. Ten se sestává z praktické části implementované pomocí technologie virtuální reality a teoretické části vedené odborníky z Polska a České republiky. Studenti budou navíc moci využít krátkého e-learningového kurzu českého jazyka a zúčastnit se atraktivních třídenních jazykových seminářů v České republice (během prázdnin). Školy účastnící se projektu si také budou moci zdarma pronajmout vybavení pro vedení tříd virtuální reality.