O projekcie

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach od lat realizuje projekty szkoleniowe dotyczące bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na dzień dzisiejszy przeszkoliliśmy ponad 1300 studentów wydziałów architektonicznych i budowlanych polskich uczelni. Obecnie realizujemy również szkolenia w szkołach budowlanych. Szkolenia mają efekt praktyczny. Ich ukończenie uprawnia do nadzoru bądź wykonywania prac w kontakcie z azbestem, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie ukończenia kursu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotychczasowe szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów i uczniów oraz wysokimi ocenami w kwestii ich praktycznej przydatności w przyszłej pracy zawodowej. 

Mając na względzie powyższe, pragniemy zaproponować realizację tego typu nieodpłatnych szkoleń w szkołach średnich o profilu budowlanym, w ramach programu finansowania projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska -  zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. 

Głównym celem proponowanych szkoleń jest uzupełnienie kompetencji zawodowych o dodatkowe certyfikaty wzmacniające pozycję zawodową absolwentów  wchodzących na rynek pracy w polsko-czeskim obszarze transgranicznym. 

W skład pakietu oferowanego uczniom wchodzi kurs w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest składający się z części praktycznej, realizowanej z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz części teoretycznej prowadzonej przez ekspertów z Polski i z Czech. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z krótkiego e-learningowego kursu języka czeskiego oraz udziału w atrakcyjnych trzydniowych warsztatach językowych na terenie Czech (w okresie wakacyjnym). Szkoły biorące udział w projekcie będą również miały możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu służącego do prowadzenia zajęć w wirtualnej rzeczywistości.

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 - grudzień 2022