Hlavní báňský ústav (Główny Instytut Górnictwa) v Katovicích po léta realizuje školící projekty týkající se bezpečného odstraňování výrobků obsahujících azbest v rámci národního

"Programu očištění země od azbestu pro roky 2009-2032". 

K dnešnímu dni jsme proškolili více než 1300 studentů architektonických a stavebních fakult polských vysokých škol. V současnosti realizujeme také školení na stavebních školách. Školení mají praktický charakter. Jejich absolvování opravňuje k dozoru nebo výkonu prací v kontaktu s azbestem, což potvrzuje osvědčení o absolvování kurzu vydané v souladu s platnými předpisy.