Organizator

Polska:

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach to instytut badawczy, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych.
Obecnie cztery podstawowe filary naszej działalności stanowią:

•    górnictwo,
•    inżynieria środowiska,
•    zagadnienia związane z jakością,
•    edukacja i szkolenia.

GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w takich obszarach działalności jak zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów.

Problematyka edukacji i szkoleń zajmuje niezwykle ważne miejsce w perspektywach rozwoju Instytutu. Nowe rodzaje studiów podyplomowych, specjalistycznych szkoleń, kursów czy seminariów, podnoszące kwalifikacje pracowników, stawiają GIG, poza uczelniami, w gronie największych i najlepszych jednostek szkoleniowych na Śląsku.

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jest również wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Czechy:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

•    VŠB-TU Ostrawa ma 170 lat istnienia.
•    Zapewnia studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na 7 wydziałach i dwóch studiach wyższych w formie studiów dziennych i łączonych.
•    Realizuje lub uczestniczy w wielu dużych projektach badawczo-rozwojowych.
•    Współpracuje z wieloma uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi oraz z sektorem prywatnym.

Prowadzący zajęcia w grupach polskich i czeskich:
Zajęcia prowadzi multidyscyplinarny zespół specjalistów polskich i czeskich, posiadający bogate doświadczenie pedagogiczne jak i w zakresie praktycznych aspektów usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Wsparcie eksperckie
Uczestnikom szkoleń oferujemy udzielenie merytorycznego wsparcia eksperckiego za pośrednictwem strony internetowej. Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania również drogą telefoniczną.